SENZA CIATU

Afa r’austu…
mi manca u ciatu
un pozzu rispirari!
A me peddi trasura d’amuri
Mi manca u ciatu puru pi parrari
Fazzu trasi e nesci r’ù finistruni

Afa r’austu…
mi manca u ciatu
un pozzu rispirari!
Frevi unn’aiu ma mi sentu moriri
vampati di passiuni ardenti
nun mi dannu paci
fremiti e disii… r’ù riavulu a vuci !

Ciatu, ciatu, ciatu,
afa r’austu
mi manca u ciatu
un pozzu rispirari!

Afa r’austu…
mi manca u ciatu
un pozzu rispirari!
a me peddi abbruciata r’ù suli
cercu d’arrifriscarimi la facci
puru l’acqua è cavura!!
Oh bedda matri!!

Afa r’austu…
mi manca u ciatu
un pozzu rispirari!
Jo t’aspettu e un ti viu arricampari
li veri peni l’avi lu me cori
ca si tu nun m’ami
iddu chianci e mori.

Ciatu, ciatu, ciatu,
afa r’austu
mi manca u ciatu
un pozzu rispirari!

Afa r’austu…
mi manca u ciatu
un pozzu rispirari!
A me testa è ‘nfruscata ri pinseri
S’affannu, foddi mi fa addivintari
Fazzu tutto u jornu avanti e ‘nnarreri.

Afa r’austu…
mi manca u ciatu
un pozzu rispirari!
Sti jurnati un m’i pozzu ‘cchiù scurdari.
Pì ‘gghiri appressu a ‘ttia finivu ri campari
Si ‘cci metti puru u cavuru ca mi fa smaniari.

Ciatu, ciatu, ciatu,
afa r’austu
mi manca u ciatu
un pozzu rispirari!